การศึกษาองค์ประกอบทางร่างกายและ ร้อยละไขมันในนักกีฬา ยูโดเยาวชนไทยกลุ่มที่ได้รับชัยชนะกับไม่ได้รับชัยชนะ | ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine

Table of Contents

Abstract

Body Composition and Fat Percentage of Champion and Non-Champion Thai Youth Judo Athletes Srisawatnupap P, Leelasamran W, Permsirivanich W physical Medicine and Rehabilitation Unit, Department of Orthopedics and Physical Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University Objective: To study soundbox composing, fatness percentage of Thai youth judo athletes and compare between champions group to non-champions.

Study design: A descriptive and comparative discipline. Setting: The 26th National Youth Judo Competition of Thailand, Phetchabun. Subjects: All Thai male young person judo athletes who participated in the rival. Materials and Methods: All participants completed a questionnaire and undergo 7 standard skinfolds, 5 circumferences measurements. The equation of Chatlert et alabama. and other 4 normally reported equations were used to calculate fat share. The kinship between each measurement, fat share and supporter condition was explored. The component analysis was besides used. Results: Of the104 judo athletes, 32 were champions and 72 non-champions. The champion group had importantly higher judo experience ( median 4 years ; IQR 2 – 5 ) and age ( median 17 years, IQR 16 – 18 ) than the non-champion ( 2 years, IQR 1 – 4 ; p < 0.026, 16 years, IQR 15-19 ; p < 0.019 ). median values of soundbox weight, height, soundbox mass index, training intensity and all anthropometric values did not differ significantly between the 2 groups. Multivariate logistic regression psychoanalysis showed champion status to be associated with lower subscapular skinfold ( odds proportion, OR, 0.84, 95 % CI 0.75 - 0.93 ) and higher arm circumference ( OR 1.53, 95 % CI 1.20 - 1.94 ) but was not related to lower fat share, judo experience or age of the athlete. component analysis showed champion status to be associated with higher factor of body circumferences ( OR 1.78 ; 95 % CI 1.12 – 2.84 ; p < 0.01 ; AIC 122.41 ), but insufficient evidence with lower factor of skinfold thicknesses ( OR 0.69 ; 95 % CI 0.44 – 1.08 ; phosphorus < 0.09 ; AIC 122.41 ) Conclusion: Among Thai male youth judo athletes, higher consistency circumferences were positively associated with champion condition. The lower skinfold thickness needs to be addressed in future research.

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบร่างกาย, ร้อยละไขมัน ในนักกีฬายูโดเยาวชนไทยกลุ่มที่ได้รับชัยชนะกับไม่ได้รับชัยชนะ รูปแบบวิจัย: เชิงพรรณนาและ เปรียบเทียบ สถานที่ทำกาวิจัย: การแข่งขันกีฬายูโดเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 26 จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มประชากร: นักกีฬายูโดเยาวชนไทยเพศชายทุกคนที่เข้าร่วม การแข่งขัน

วิธีการศึกษา: นักกีฬาที่ยินยอมเข้าร่วมการศึกษากรอกแบบ สอบถามด้วยตนเอง ทุกคนได้รับการวัดไขมันใต้หนัง 7 ตำแหน่งและ เส้นรอบวงร่างกาย 5 ตำแหน่ง คำนวณร้อยละไขมันโดยสมการของ ฉัตรเลิศและคณะ วิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องกับ 4 สมการอื่นที่ ใช้บ่อย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่ามานุษยวิทยาและ ร้อยละ ไขมันที่ได้ กับการได้รับชัยชนะด้วยสมการถดถอยพหุคูณและ การ วิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการศึกษา: ผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 104 คน, กลุ่มได้รับ ชัยชนะ 32 คนและ ไม่ได้รับชัยชนะ 72คน, นักกีฬายูโดกลุ่มได้รับ ชัยชนะมีมัธยฐานของประสบการณ์การเล่น 4 ปี ( IQR 2 – 5 ) และ มัธยฐานของอายุ 17 ปี ( IQR 16 – 18 ) มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ ชัยชนะอย่างมีนัยสำคัญ ( 2 ปี ; IQR 1 – 4 ; phosphorus < 0.026, 16 ปี ; IQR 15 - 19 ; p < 0.019 ) เมื่อวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณพบว่า นักกีฬายูโดกลุ่มได้รับชัยชนะมีไขมันใต้หนังบริเวณใต้สะบักน้อยกว่า ( OR 0.84 ; 95 % CI 0.75 - 0.93 ) และมีเส้นรอบวงแขนใหญ่กว่า ( OR 1.53 ; 95 % CI 1.20 - 1.94 ) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับประสบ การณ์การเล่นยูโด, อายุนักกีฬาและ ร้อยละไขมัน เมื่อวิเคราะห์องค์ ประกอบแล้วพบว่ามีเพียง 2องค์ประกอบที่มีผลต่อชัยชนะคือ องค์ ประกอบเกี่ยวกับเส้นรอบวงร่างกายที่มากกว่ามีความสัมพันธ์กับ การได้รับชัยชนะ ( OR 1.78 ; 95 % CI 1.12 – 2.84 ; p < 0.01 ; AIC 122.41 ) อย่างมีนัยสำคัญ แต่ความสัมพันธ์ของชัยชนะกับองค์ ประกอบเกี่ยวกับไขมันใต้หนังที่น้อยยังไม่มีหลักฐานเพียงพอ ( OR 0.69 ; 95 % CI 0.44 – 1.08 ; phosphorus < 0.09 ; AIC 122.41 ) สรุป: นักกีฬายูโดเยาวชนไทยเพศชายกลุ่มที่ได้ชัยชนะมีองค์ ประกอบเส้นรอบวงร่างกายใหญ่กว่า ในอนาคตควรศึกษาเพิ่มเติม เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับชัยชนะกับไขมันใต้หนังน้อย

Leave a Comment