กลุ่มอาหารพร้อมทาน โรซ่าพร้อม ฉีกซองอุ่นก็ทานได้ทันที | Hi-Q Food

นโยบายการใช้คุ้กกี้

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ( “ บริษัท ” ) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้รายอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยนำเสนอฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์ให้แก่ผู้ใช้และช่วยให้บริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านให้การยอมรับนโยบายการใช้คุกกี้
คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ( text file ) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ เราจะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย

บริษัทใช้ คุกกี้ อย่างไร ?
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น
เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเพื่อจัดการโฆษณาของบริษัทบนเว็บไซต์อื่น คู่ค้าเว็บไซต์อื่นของบริษัทอาจใช้เทคโนโลยีอย่างคุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น เพื่อแสดงโฆษณาตามกิจกรรมและความสนใจที่ท่านเรียกดูให้กับท่าน
ประเภทของ คุกกี้ ที่บริษัทใช้
บริษัทใช้ คุกกี้ ดังต่อไปนี้ สำหรับ Website ของบริษัท
คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย การจัดการเครือข่ายและการเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้ทุกส่วน
คุกกี้เพื่อการเก็บข้อมูลที่ท่านเลือก (Preferences Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านชอบและเลือกไว้เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดึงเนื้อหาหรือการใช้งานที่ท่านเลือกไว้มาแสดงได้ อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
คุกกี้สำหรับเก็บสถิติ (Statistics Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยบริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทโดยรวบรวมและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของท่าน และช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัท คุกกี้จะรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการขาย วิเคราะห์พฤติกรรมของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้เหมาะสม
การจัดการคุกกี้
แม้ว่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ( Internet Browsers ) ส่วนมากจะได้รับการตั้งไว้ให้ยอมรับ Cookies โดยอัตโนมัติก็ตาม แต่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ( Internet Browsers ) ส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อสกัดกั้น Cookies หรือเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่ง Cookies เข้ามาที่อุปกรณ์ของท่าน
นอกจากทางเลือกที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ท่านอาจปฏิเสธ ยอมรับ หรือเอา Cookies จากไซต์ออกไปในเวลาใดก็ได้โดยการเปิดใช้งานหรือเข้าไปในการตั้งเบราว์เซอร์ ( Browser ) ของท่าน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ Cookies ใช้งานได้ หรือเพื่อปิดการใช้งานของ Cookies หรือการเอา Cookies ออกไปนั้นท่านจะหาดูได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ( Internet Browser ) ของท่าน
ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากท่านปิดการใช้งาน Cookies หรือเอา Cookies ออกไปนั้นคุณลักษณะของบางอย่างไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของไซต์หรือท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อท่านเยี่ยมชมไซต์
หากท่านใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังไซต์ ( เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต ) ท่านจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละเบราว์เซอร์ ( Browser ) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของท่าน

 • chrome
 • Firefox
 • campaign
 • Safari for ios
 • Chrome for android
 • Chrome for ios

นโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)
นโยบายนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับบริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ( ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร ” ) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Controller ) เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านได้ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับไฮคิวในทุกช่องทาง
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครอง หรือการควบคุมของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารไม่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นซึ่งกระทำในนาม หรือตามคำสั่งของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้การให้บริการของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารและการใช้งานเว็บไซต์ ( Website ) ของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรงเท่านั้น หากท่านได้กด ลิงค์ ( link ) ไปยัง เว็บไซต์ ( Website ) อื่น ( แม้จะผ่านช่องทางใน web site ของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารก็ตาม ) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์ ( Website ) นั้น ๆ แยกต่างหากจากนโยบายฉบับนี้
เพื่อประโยชน์ของท่าน ก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร หรือเริ่มใช้งานเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร ขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ โดยละเอียด เพื่อรับทราบถึงวิธีการที่ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล และการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านพึงมีตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. แหล่งที่มา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ซึ่งไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารเก็บรวบรวม ใช้
2. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารเก็บรวบรวม
3. สิทธิในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม
5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6. สิทธิตามกฎหมายของท่าน
7. การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ( Profiling )
8. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร
1. แหล่งที่มา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ซึ่งไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารเก็บรวบรวม ใช้
1.1 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ที่มิใช่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลของท่านผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง
2. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารเก็บรวบรวม
ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โซเชียลเน็ตเวิร์กของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อให้เหมาะสมกับความชื่นชอบและความต้องการเชิงเทคนิคของท่าน
 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีของท่าน จัดการความสัมพันธ์ระหว่างไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารกับท่าน รวมทั้ง เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน และผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโซเชียลเน็ตเวิร์กของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา และทำความเข้าใจถึงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งท่านอาจพบเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโซเชียลเน็ตเวิร์กของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร
 • เพื่อปรับปรุงพัฒนาการใช้และเนื้อหาของเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโซเชียลเน็ตเวิร์กของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเนื้อหาบนสื่อดังกล่าวจะมีการนำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพที่สุดต่อท่าน และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ของท่าน

 • เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการจัดการและบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร และรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับสถานที่ของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งเพื่อให้บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเราได้รับความมั่นคงปลอดภัย
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยสื่อสารกับท่านและแจ้งให้ท่านทราบถึง บรรดากิจกรรมต่าง ๆ ของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารอย่างทันเหตุการณ์ และให้คำแนะนำต่อท่านเกี่ยวกับบรรดาสินค้าและบริการของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งท่านอาจสนใจผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งทางโทรศัพท์
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา โดยการวัดผลและเข้าใจประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมทางโฆษณาต่อท่าน และเพื่อแจ้งโฆษณาสินค้าและบริการของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารให้ท่านทราบ รวมทั้งสื่อสารกับท่านผ่าน เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโซเชียลเน็ตเวิร์กของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสร้างและรักษาตราสินค้าของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความชอบส่วนตัวของท่าน รวมทั้งเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความชอบส่วนตัวของท่านในฐานะลูกค้าของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเพิ่มอรรถรสของท่านในการใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโซเชียลเน็ตเวิร์กของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งเพื่อนำเสนอข้อมูล เนื้อหา สินค้าและบริการซึ่งได้จัดทำโดยเฉพาะตามความต้องการของท่าน
 • เพื่อให้บริการและจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งความต้องการอื่น ๆ ของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการ โดยวิธีการควบรวมกิจการ หรือการซื้อขายกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร
 • เพื่อเปิดเผยข้อมูลภายในขอบเขตที่จำเป็น และเป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐกำหนด

3. สิทธิของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3.1 เมื่อท่านให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3.2 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารมีสิทธิในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

  • เมื่อการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็น เพื่อการที่ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องปฏิบัติตามสัญญากับท่าน ( Performance of a contract )
  • เมื่อการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็น เพื่อการที่ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ( Legal Obligation )
  • เมื่อมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร แต่อย่างไรก็ดี ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน ( Legitimate Interest )
  • เมื่อการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็น เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิตของท่านเอง ( Vital Interest )

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม
ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคล หรือองค์กร หรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง
4.1 บริษัทในเครือของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร
4.2 บริษัทผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทนที่ทำงานในนามของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งได้จัดหาสินค้า หรือให้บริการกับไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร
4.3 หน่วยงานด้านการรายงานข้อมูลเครดิต
4.4 สำนักงานทนายความ สำนักงานที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการเร่งรัดหนี้สินตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต หรือติดตามทวงหนี้ค้างชำระตาม ใบแจ้งหนี้
4.5 บุคคลที่สามที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย หรือเนื่องจากการควบรวม หรือการซื้อกิจการ หรือการปรับโครงสร้างภายในของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร
4.6 หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่บังคับใช้กฎหมาย
5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้ตลอดระยะเวลาเท่าที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา หรือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือภายในอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
6. สิทธิตามกฎหมายของท่าน
6.1 สิทธิในการเข้าถึงและการสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
6.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจะเชื่อถือว่าข้อมูลที่ท่านให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
6.3 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
6.4 สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนด
6.5 สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านประสงค์ให้ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารโอนย้ายข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น
6.6 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อการทำตลาดแบบตรง บนพื้นฐานของการทำโปรไฟล์ลิ่ง ( Profiling ) เพื่อการเสนอขายสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านโดยตรง
6.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา
ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะใช้สิทธิตามข้อ 6.1-6.7 ข้างต้น กรุณาติดต่อไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร ตามช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ใน ข้อ 10. ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และรายละเอียดของสิทธิที่ท่านประสงค์จะใช้ ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
7. การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ (Profiling)
7.1 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการเรียนรู้และทำความรู้จักกับท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสนอขายสินค้าหรือให้บริการที่ตรงตามความต้องการของท่าน
7.2 เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน ( ถ้าจำเป็น ) เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ

  • วิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมการซื้อสินค้าและการใช้บริการของท่าน
  • คาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการ จากการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ( Profile ) ของท่าน
  • ปรับปรุงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราให้ตรงตามความต้องการของท่าน
  • ปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเราให้เหมาะสมสำหรับท่าน และอุปกรณ์ของท่าน
  • จัดหาการโฆษณาสินค้าและบริการตามความสนใจของท่าน

8. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการข้อมูล ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ ป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล
9.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้ เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงเมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง
9.2 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจะประกาศแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้ บนเว็บไซต์ของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร
9.3 หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร กรุณาติดต่อไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารได้ที่ :

( ………………………….. )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพิ่มเติมถ้ามีการใช้ server ต่างประเทศ

10. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
10.1 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบการเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ ( cloud storage ) ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีและเป็นสากล รวมถึงมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
10.2 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร หรือคู่ค้าของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารได้กำหนดให้บริษัทในเครือของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร หรือคู่ค้าของไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจัดหามาตรการในการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเพียงพอ

Through this article, we hope to help you understand more about the most detailed and complete is Dennis Point Campground MD.

Leave a Comment