สมอเรือ ในพจนานุกรม อังกฤษ – ไทย-อังกฤษ | Glosbe

มนู สร้าง เรือ ลํา หนึ่ง ซึ่ง ปลา นั้น ลาก ไป จน กระทั่ง มัน เกย อยู่ บน ภูเขา ลูก หนึ่ง ใน เทือก เขา หิมาลัย .
Manu builds a boat, which the fish pulls until it is grounded on a mountain in the Himalayas .

jw2019

แผ่นดิน ที่ สัญญา ไว้ ก็ อยู่ ตรง หน้า พวก เขา นั่น เอง ดัง นั้น พวก เขา ก็ แค่ มุ่ง หน้า ไป ยัง แผ่นดิน นั้น เหมือน เรือ ที่ มุ่ง หน้า ไป สู่ แสง สว่าง ที่ เป็น จุด หมาย ปลาย ทาง .
And the promise Land was correct before them, so they had fair to move toward it as a ship moves toward a light marking its finish .

jw2019

เราน่าจะลงไปใต้ท้อง เรือ นะ
We got tantalum get below deck .

OpenSubtitles2018.v3

มันเป็น เรือ ของพ่อ
It ‘s don ‘s ship .

OpenSubtitles2018.v3

ผู้ เชี่ยวชาญ ด้าน นาวา สถาปัตย์ คน หนึ่ง พบ ว่า รูป แบบ ของ นาวา ใน สมัย โนฮา ถูก ต้อง ตาม หลัก วิชาการ ต่อ เรือ สมัย ใหม่ .
A naval architect finds the design of Noah ’ s ark coherent with modern shipbuilding practice .

jw2019

พวก นัก เดิน เรือ ใช้ เครื่องวัด แดด ( เซกซ์แทนต์ ) และ ตาราง คํานวณ เพื่อ หา ค่า ละติจูด และ พวก เขา ใช้ นาฬิกา โครโนมิเตอร์ ของ เรือ ซึ่ง ตั้ง เวลา ตรง กับ เวลา มาตรฐาน กรีนิช เพื่อ หา ค่า ลองจิจูด .
Navigators used a sextant and a put of tables to calculate latitude, and they used the ship’s chronometer, set to Greenwich Mean Time, to ascertain longitude .

jw2019

เรือ นี้ มี โครง กระดูก มนุษย์ จําลอง ที่ สะดุด ตา ห้อย ระโยง ระยาง ท่ามกลาง เสา กระโดง เรือ .
Interwoven among the masts are striking representations of human skeletons .

jw2019

มัน ไม่ เหมือน เรือ อื่น ใด ที่ ผม เคย เห็น .
It was unlike any other boat I have ever seen .

jw2019

เพื่อ ตอบ สนอง ความ ยินดี ของ เขา พระ เยซู ทรง กล่าว ซ้ํา อุทาหรณ์ เชิง พยากรณ์ สอง เรื่อง เกี่ยว กับ ราชอาณาจักร ของ พระเจ้า ซึ่ง พระองค์ เคย กล่าว ขณะ ประทับ ที่ เรือ ใน ทะเล ฆาลิลาย ประมาณ หนึ่ง ปี ก่อน หน้า นั้น .
In reaction Jesus repeats two prophetic illustrations regarding the Kingdom of God, ones that he told from a boat on the Sea of Galilee about a year earlier .

jw2019

4:16 ) ขอ ให้ นึก ภาพ คุณ เอง ว่า เป็น เหมือน เรือ ใน ทะเล ที่ ปั่นป่วน .
4:16 ) remember of yourself as a ship in a buffeted sea .

jw2019

เจ้าของ เรือ โจรสลัด !
master of Pirates !

OpenSubtitles2018.v3

พวก เขา แล่น เรือ ไป ตาม ชายฝั่ง ตอน ใต้ ของ สเปน จน ถึง บริเวณ ที่ เรียก ว่า ทาร์เทสซัส .
Their ships continued to hug the southerly slide of Spain until they came to an area called Tartessus .

jw2019

เมื่อ เรือ นั้น จวน จะ อับปาง “ บรรดา ลูกเรือ ก็ ตกใจ ต่าง ร้อง ขอ ให้ พระ ของ ตน มา ช่วย. ”
When it was about to be wrecked, “ the mariners began to fear and to call for aid, each one to his god. ”

jw2019

ใน ปี 1818 ชาย คน หนึ่ง ใน อังกฤษ ชื่อ วิลเลียม แคตต์ลีย์ ได้ รับ สินค้า เป็น พืช เขต ร้อน จาก บราซิล ซึ่ง ส่ง มา ทาง เรือ .
In 1818 a man in England named William Cattley received a cargo of tropical plants from Brazil .

jw2019

ตอนนี้พวกเราเป็นเจ้าของ เรือ เหี้ยนั่น
We own that jack now .

OpenSubtitles2018.v3

๔ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือหลังจากข้าพเจ้าต่อ เรือ เสร็จ, ตามพระดํารัสของพระเจ้า, พี่ ๆ ข้าพเจ้าเห็นว่า เรือ นั้นดี, และเห็นว่าฝีมือต่อ เรือ นั้นยอดเยี่ยมนัก ; ด้วยเหตุนี้, พวกเขานอบน้อมถ่อมตนกต่อพระพักตร์พระเจ้าอีกครั้ง .
4 And it came to pass that after I had finished the ship, according to the word of the Lord, my brethren beheld that it was good, and that the craft thereof was extremely all right ; why, they did ahumble themselves again before the Lord .

LDS

ผมไล่ถามทุกคน ที่อยู่ที่ท่าจอด เรือ
I followed up by interviewing everybody at the marina.

OpenSubtitles2018.v3

เมื่อ มอง ลง ไป ที่ เรือ ซึ่ง นอน อยู่ ที่ ก้น ทะเล ผม นึก สงสัย ว่า ‘ น้ํา หาย ไป ไหน หมด ? ’
Looking down at the boat rest on the ocean floor, I wondered, ‘ Where has all the water gone ? ’

jw2019

ในเมื่อนอกจากเป็นผู้คุมกอง เรือ กษัตริย์ยังแต่งตั้งให้ท่านเป็นกองคลัง
In addition to being Master of Ships, the baron has appointed you Master of Coin .

OpenSubtitles2018.v3

มี หลาย คน ใน เรือ รวม ทั้ง เปาโล เป็น นัก โทษ .
many of those on board —including Paul— are prisoners .

jw2019

ข้าเป็นกัปตัน เรือ ของข้า ไม่ใช่แบล็คเบียร์ด
I am the master of me ship, not Blackbeard .

OpenSubtitles2018.v3

ส่วน ใหญ่ แล้ว เรือ ด่วน แล่น ไป ตาม ทาง ซึ่ง มี เกาะ ใหญ่ น้อย เป็น ที่ กําบัง คลื่น ลม .
The ships navigate a course that takes them chiefly through sheltered waters .

jw2019

เชื่อ กัน ว่า เรือ นี้ ถูก สร้าง ขึ้น ระหว่าง ปี 100 ก่อน สากล ศักราช ถึง ปี สากล ศักราช 70 และ อาจ เป็น เรือ แบบ ที่ พระ เยซู และ เหล่า สาวก เคย ใช้ .
The remains of the boat are dated to between 100 B.C.E. and 70 C.E. and may represent the type of boat used by Jesus and his disciples .

jw2019

* ขณะ ที่ เรา นั่ง เรือ ไป ใกล้ จะ ถึง ที่ นั่น ต้น โกง กาง และ พืช พรรณ เมือง ร้อน ที่ แน่น ขนัด บดบัง ซาก ปรัก หัก พัง ไว้ ทํา ให้ เรา มอง ไม่ เห็น .
* As we approach by water, mangrove trees and dense tropical vegetation hide the ruins from view .

jw2019

เสา เรือ ไม่ใช่คู่ซ้อมที่คู่ควร
The mast is not a worthy opposition.

OpenSubtitles2018.v3

Leave a Comment