# ท่าอากาศยาน ที่ตั้ง IATA ICAO 2563[3] 2562[3] 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ BKK VTBS 16,689,133 65,454,260 62,814,644 59,079,215 55,892,428 52,902,110 46,423,352 51,363,451 53,002,328 47,910,904 42,784,967 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร DMK VTBD 15,762,578 41,313,120 40,563,727 37,183,617 35,203,757 30,304,183 21,546,568 16,479,227 5,983,141 3,424,900 2,999,867 3 ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต HKT VTSP 5,425,285 18,078,935 18,260,833 16,230,431 15,107,185 12,859,356 11,401,498 11,342,491 9,541,552 8,467,860 7,043,783 4 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ CNX VTCC 4,850,696 11,335,131 10,806,866 9,973,449 9,446,320 8,365,851 6,630,624 5,463,921 4,491,331 3,880,037 3,178,941 5 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา HDY VTSS 2,369,713 3,896,922 4,265,718 4,347,130 4,004,365 3,639,936 3,147,281 2,552,411 2,127,483 1,869,113 1,505,906 7 ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี UTH VTUD 1,410,395 2,507,913 2,651,242 – 2,350,005 2,213,689 1,682,709 1,325,305 1,184,469 1,011,738 816,602 8 ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ KBV VTSG 1,318,743 3,645,288 4,193,099 – 4,079,564 3,689,672 2,700,950 1,668,250 1,190,115 988,826 836,806 9 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช NST VTSF 1,292,141 1,397,955 1,490,773 – 1,503,463 1,243,179 1,112,849 950,133 725,858 555,015 406,792 10 ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น KKC VTUK 1,123,754 1,880,908 1,819,013 – 1,499,562 1,280,185 958,355 592,191 524,430 456,115 391,463 11 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี URT VTSB 1,087,396 1,852,414 2,108,289 – 2,032,042 1,856,315 1,321,909 1,080,781 816,413 575,229 505,666 12 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี อุบลราชธานี UBP VTUU 1,062,794 1,790,747 1,832,340 – ,726,061 1,467,256 1,078,612 835,468 734,189 614,677 453,127 13 ท่าอากาศยานเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี USM VTSM 835,849 2,417,246 2.6M – – 2,051,289 1,990,154 2,020,515 1,861,229 1,483,258 1,416,138 14 ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง UTP VTBU 564,713 1,639,480 – – 711,984 177,120 xxx,xxx xxx,xxx 152,860 xxx,xxx 118,826 15 ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง TST VTST 488,237 678,723 691,270 – 48,979 612,629 529,228 504,469 374,860 252,957 202,578 16 ท่าอากาศยานพิษณุโลก พิษณุโลก PHS VTPP 374,235 689,527 672,084 – 492,117 549,951 475,588 242,292 214,698 205,056 148,261 17 ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน NNT VTCN 312,581 382,324 428,202 – 376,420 349,264 114,114 82,079 58,536 33,885 9,083 18 ท่าอากาศยานสกลนคร จังหวัดสกลนคร SNO VTUL 258,261 386,912 382,962 – 347,351 425,453 199,525 109,259 97,422 39,536 23,638 19 ท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม KOP VTUW 223,215 361,274 434,128 – 372,026 298,013 220,060 197,559 143,775 33,107 27,530 20 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ROI VTUV 212,096 381,988 431,785 – 334,955 284,667 70,012 60,588 38,501 15,798 629 21 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ BFV VTUO              181,939                   355,506 340,692 – 197,988 117,710 11,431 11,355 4,547 8,207 7,547 22 ท่าอากาศยานลำปาง จังหวัดลำปาง LPT VTCL              139,974                   217,079 268,638 – 290,420 261,428 120,520 77,848 55,958 22,345 18,574 23 ท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย LOE VTUL              158,227                   262,236 262,906 – 261,274 234,419 56,177 41,870 22,451 10,304 878 24 ท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส NAW VTSC              149,049                   230,700 216,856 – 241,721 162,413 117,961 111,891 104,827 116,478 105,426 25 ท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนอง UNN VTSR              107,078                   205,488 214,250 – 102,228 90,206 63,773 30,345 7,406 3,185 1,453 26 ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก MAQ VTPM                77,159                   197,132 193,329 – 174,612 144,598 96,369 87,454 34,236 12,854 1,855 27 ท่าอากาศยานชุมพร จังหวัดชุมพร CJM VTSE              101,087                   192,162 163,815 – 93,567 93,325 54,699 45,392 11,059 5,366 0 28 ท่าอากาศยานตราด จังหวัดตราด TDX VTBO                36,397                   101,399 – – – 80,987 81,246 68,886 61,739 81,756 76,077 29 ท่าอากาศยานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย THS VTPO                42,630                      80,479 – – – 57,143 50,355 51,034 46,218 46,270 39,949 30 ท่าอากาศยานแพร่ จังหวัดแพร่ PRH VTCP                34,951                      70,072 88,971 – 72,274 48,673 24,107 13,622 9,051 3,499 470 31 ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน HGN VTCH                17,645                      54,811 63,328 – 55,368 39,740 34,368 54,975 56,680 55,213 53,466 32 ท่าอากาศยานหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ HHQ VTPH                30,842                      88,027 34,779 – 12,076 11,437 10,559 9,900 775 0 92 33 ท่าอากาศยานนครราชสีมา นครราชสีมา NAK VTUQ 10,671 – 89 3,155 XXX 9 186 552 949 34 ท่าอากาศยานปาย แม่ฮ่องสอน PYY VICI 21[3]                        1,036 1,779 – 6,046 5,481 4,849 3,913 3,859 5,014 8,961 35 ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ PHY VTPL 1,082 – 0 76 XXX 7 18 105 XXX 36 ท่าอากาศยานปัตตานี จังหวัดปัตตานี PAN VTSK – – 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น