เลขขบวน

สถานีต้นทาง-ปลายทาง เลขขบวน

สถานีต้นทาง-ปลายทาง

1 กรุงเทพ – เชียงใหม่ 275 กรุงเทพ – อรัญประเทศ 2 เชียงใหม่ – กรุงเทพ 276 อรัญประเทศ – กรุงเทพ 3 กรุงเทพ – ศิลาอาสน์ 277 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี 4 สวรรคโลก – กรุงเทพ 278 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี 7 กรุงเทพ – เชียงใหม่ 279 กรุงเทพ – อรัญประเทศ 8 เชียงใหม่ – กรุงเทพ 280 อรัญประเทศ – กรุงเทพ 13 กรุงเทพ – เชียงใหม่ 281 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี 14 เชียงใหม่ – กรุงเทพ 282 กบินทร์บุรี – กรุงเทพ 21 กรุงเทพ – อุบลราชธานี 283 กรุงเทพ – บ้านพลูตาหลวง 22 อุบลราชธานี – กรุงเทพ 284 บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพ 35 กรุงเทพ – บัตเตอร์เวอร์ธ 352 ราชบุรี – ธนบุรี 36 ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ 367 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา 37 กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก 368 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ 38 สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ 371 กรุงเทพ – ปราจีนบุรี 40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ 372 ปราจีนบุรี – กรุงเทพ 42 ยะลา – กรุงเทพ 378 หัวตะเข้ – กรุงเทพ 43 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี 379 กรุงเทพ – หัวตะเข้ 44 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ 380 หัวตะเข้ – กรุงเทพ 51 กรุงเทพ – เชียงใหม่ 383 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา 52 เชียงใหม่ – กรุงเทพ 384 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ 67 กรุงเทพ – อุบลราชธานี 301 กรุงเทพ – ลพบุรี 68 อุบลราชธานี – กรุงเทพ 302 ลพบุรี – กรุงเทพ 69 กรุงเทพ – หนองคาย 303 กรุงเทพ – ลพบุรี 70 หนองคาย – กรุงเทพ 304 ลพบุรี – กรุงเทพ 71 กรุงเทพ – ศรีสะเกษ 311 กรุงเทพ – รังสิต 72 ศีขรภูมิ – กรุงเทพ 313 กรุงเทพ – ชุมทางบ้านภาชี 73 กรุงเทพ – ศีขรภูมิ 314 ชุมทางบ้านภาชี – กรุงเทพ 74 ศรีสะเกษ – กรุงเทพ 317 กรุงเทพ – ลพบุรี 75 กรุงเทพ – หนองคาย 318 ลพบุรี – กรุงเทพ 76 หนองคาย – กรุงเทพ 339 กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย 77 กรุงเทพ – หนองคาย 340 ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ 78 หนองคาย – กรุงเทพ 341 กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย 83 กรุงเทพ – ตรัง 342 ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ 84 ตรัง – กรุงเทพ 376 รังสิต – หัวตะเข้ 85 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช 401 ลพบุรี – พิษณุโลก 86 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ 402 พิษณุโลก – ลพบุรี 102 เชียงใหม่ – กรุงเทพ 403 พิษณุโลก – ศิลาอาสน์ 105 กรุงเทพ – ศิลาอาสน์ 407 นครสวรรค์ – เชียงใหม่ 106 ศิลาอาสน์ – กรุงเทพ 408 เชียงใหม่ – นครสวรรค์ 107 กรุงเทพ – เด่นชัย 410 ศิลาอาสน์ – พิษณุโลก 108 เด่นชัย – กรุงเทพ 415 นครราชสีมา – หนองคาย 109 กรุงเทพ – เชียงใหม่ 416 อุดรธานี – นครราชสีมา 111 กรุงเทพ – เด่นชัย 417 นครราชสีมา – อุดรธานี 112 เด่นชัย – กรุงเทพ 418 หนองคาย – นครราชสีมา 133 กรุงเทพ – หนองคาย 419 นครราชสีมา – อุบลราชธานี 134 หนองคาย – กรุงเทพ 420 อุบลราชธานี – ลำชี 135 กรุงเทพ – อุบลราชธานี 421 นครราชสีมา – อุบลราชธานี 136 อุบลราชธานี – กรุงเทพ 422 อุบลราชธานี – ลำชี 139 กรุงเทพ – อุบลราชธานี 423 ลำชี – สำโรงทาบ 140 อุบลราชธานี – กรุงเทพ 424 สำโรงทาบ – นครราชสีมา 142 อุบลราชธานี – กรุงเทพ 425 ลำชี – อุบลราชธานี 145 กรุงเทพ – อุบลราชธานี 426 อุบลราชธานี – นครราชสีมา 146 อุบลราชธานี – กรุงเทพ 427 นครราชสีมา – อุบลราชธานี 167 กรุงเทพ – กันตัง 428 อุบลราชธานี – นครราชสีมา 168 กันตัง – กรุงเทพ 429 นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่ 169 กรุงเทพ – ยะลา 430 ชุมทางบัวใหญ่ – นครราชสีมา 170 ยะลา – กรุงเทพ 431 ชุมทางแก่งคอย – ขอนแก่น 171 กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก 432 ขอนแก่น – ชุมทางแก่งคอย 172 สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ 433 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ 173 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช 434 ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย 174 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ 437 ชุมทางแก่งคอย – ลำนารายณ์ 175 ชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโก-ลก 438 ลำนารายณ์ – ชุมทางแก่งคอย 176 สุไหงโก-ลก – ชุมทางหาดใหญ่ 439 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ 201 กรุงเทพ – พิษณุโลก 440 ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย 202 พิษณุโลก – กรุงเทพ 445 ชุมพร – ชุมทางหาดใหญ่ 207 กรุงเทพ – นครสวรรค์ 446 ชุมทางหาดใหญ่ – ชุมพร 208 นครสวรรค์ – กรุงเทพ 447 สุราษฎร์ธานี – สุไหงโก-ลก 209 กรุงเทพ – บ้านตาคลี 448 สุไหงโก-ลก – สุราษฎร์ธานี 210 บ้านตาคลี – กรุงเทพ 451 นครศรีธรรมราช – สุไหงโก-ลก 211 กรุงเทพ – ตะพานหิน 452 สุไหงโก-ลก – นครศรีธรรมราช 212 ตะพานหิน – กรุงเทพ 453 ยะลา – สุไหงโก-ลก 233 กรุงเทพ – สุรินทร์ 454 สุไหงโก-ลก – ยะลา 234 สุรินทร์ – กรุงเทพ 455 นครศรีธรรมราช – ยะลา 251 ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ 456 ยะลา – นครศรีธรรมราช 252 ประจวบคีรีขันธ์ – ธนบุรี 463 พัทลุง – สุไหงโก-ลก 254 หลังสวน – ธนบุรี 464 สุไหงโก-ลก – พัทลุง 255 ธนบุรี – หลังสวน 485 ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก 257 ธนบุรี – น้ำตก 486 น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุก 258 น้ำตก – ธนบุรี 355 กรุงเทพ – สุพรรณบุรี 259 ธนบุรี – น้ำตก 356 สุพรรณบุรี – กรุงเทพ 260 น้ำตก – ธนบุรี 388 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ 261 กรุงเทพ – หัวหิน 389 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา 262 หัวหิน – กรุงเทพ 390 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ 391 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น