DISCOVER ASEAN

ASEAN is a area of diverseness waiting to be discovered. From our people to our nature, from our beliefs to our way of life, from flaxen beaches to green valleys high above the clouds, from our cultures to our exceed delicacies, all these and more are waiting for you to come research !

Let\′s identify LAOS – Simply Beautiful

ค้นพบความมหัศจรรย์แห่งอาเซียน

อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งความหลากหลายในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ผู้คน ธรรมชาติ ความเชื่อ วิถีชีวิต อาหาร ประเพณี วัฒนธรรม ไปจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นตา
ยังมีความมหัศจรรย์ของอาเซียนรอให้เราไปสัมผัสอยู่อีกมากมาย

วันนี้เชิญร่วมค้นพบ ลาว

VIENTIANE
Vientiane Capital is home to Lao PDR ’ s most meaning national monuments, including the That Luang ( Great Stupa ), which is known as the symbol of Lao PDR and an picture of Buddhism. Out of all the beautiful temples or wats in Vientiane, a travel to to Wat Sisaket is a must – built in 1818, it is one of the oldest temples in Vientiane. You should besides spend a day at the Lao National Museum to

explore the interesting mixture of revolutionary and contemporary exhibitions. The main sights in Vientiane are only a short walk or bicycle ride from most hotels.

เวียงจันทน์

เมืองหลวงและจุดศูนย์รวมสถา

นที่สำคัญอันเป็นเสมือนสัญล

ักษณ์ของประเทศลาว ไม่ว่าจะเป็นพระธาตุหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่

เมืองเวียงจันทน์ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบล

าว มีลักษณะเป็นสถูปเจดีย์สีทอ

งอร่าม ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงสีทอง วัดสีสะเกด เป็นวัดสำคัญของเมืองเวียงจ

ันทน์ สิ่งที่โดดเด่นของวัดคือโบส

ถ์เก่าแก่ ที่ยังคงมีสถาปัตยกรรมแบบดั

้งเดิม ซึ่งผสมผสานศิลปะแบบไทยและล

าว มีหลังคาเป็นไม้อันสวยงาม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียง

จันทน์ที่ห้ามพลาด ด้วยที่นี่เป็นสถานที่เก็บเ

รื่องราวประวัติศาสตร์ และของเก่าแก่ของชาติลาวไว้

มากมาย เวียงจันทน์เป็นเมืองที่นัก

ท่องเที่ยวสามมารถเดินชมหรื

อปั่นจักรยานท่องเที่ยวตามส

ถานที่ต่าง ๆ ได้ เนื่องจากมีระยะทางที่ค่อนข้

างใกล้

SAVANNAKHET
Savannakhet Province is the most populate state in the area. A wide kind of ethnic groups are found in the province, such as Lowland Lao, Phoutai, Thai Dam, Katang, Mangkong, Vali, Lava, Soui, Kapo, Kaleung and Ta-Oi. many vietnamese and chinese descendants besides live in the province. This diverseness is reflected in the province rich polish and delicacies.

สุวรรณเขต
สุวรรณเขต

หรือสะหวันนะเขต เป็นเมืองที่มีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมสูงมากที่สุดแห่

งหนึ่งของลาว ด้วยเป็นแหล่งพำนักของผู้คน

หลากหลายชาติพันธุ์ที่มาอาศ

ัยอยู่ร่วมกัน เช่น ภูไท ไทดำ ไทลื้อ ชาวบรู มะกอง งวน ตะโอย ตาเลียง ละเม็ด ละเวน กะตัง รวมทั้งเชื้อสายเวียดนามและ

เชื้อสายจีนบางส่วน บ้านเมืองยังคงสภาพดั้งเดิม

เอาไว้ นอกจากนี้ วิถีชีวิตและอาหารการกินที่

เกิดจากการผสมผสานความหลากห

ลายได้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่

ไม่เหมือนใคร

PAKSE
In the Pakse area, there are about 62 tourist sites : 32 natural, 7 historical, and 27 cultural. And many french colonial vogue buildings still remain standing in the city. You can take a walk from Sedon Bridge, frequently called the \′old bridge\′ by the people of Champasack, to see the old french style one-fourth or inflict Wat Poratana Sadsadaram ( Wat Luang Temple ) in the center of Pakse district. For

people who likes to shop, you can stop by the new Pakse Market, various shopping centers and small markets around city. These are the ideal place for you buy local handicrafts at reasonable prices.

ปากเซ

เมืองใหญ่ทางใต้ของลาว เรียกได้ว่าเป็นประตูสู่ลาว

ใต้ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวไว้รอ

งรับนักท่องเที่ยวหลากหลายร

ูปแบบกว่า 62 สถานที่ ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชา

ติ 32 แห่ง ทางประวัติศาสตร์ 7 แห่ง และทางวัฒนธรรม 27 แห่ง ในเขตเมืองยังมีเสน่ห์ของสถ

าปัตยกรรมแบบโคโลเนียลหลงเห

ลืออยู่จำนวนมาก วัดหลวง หรือวัดโพธิ์ระตะนะสาสะดารา

ม วัดเก่าแก่ของลาวใต้ เป็นโรงเรียนสงฆ์แห่งแรกของ

เมืองจำปาสัก ที่พระอุโบสถมีการแกะสลักไม

้บนบานประตูและหน้าต่างอย่า

งงดงาม แต่หากต้องการเลือกซื้อสินค

้าท้องถิ่นสดใหม่ ราคาย่อมเยา ต้องไปตลาดดาวเรือง

VANG VIENG
The small town of Vang Vieng is located 150 kilometers north of the capital Vientiane. This is a place full of dreamlike landscapes, bizarre limestone batch peaks and scenic cliffs, where you can see the Nam Song ( Song River ) bisecting the township. You can besides explore caves at the base of the town ’ s limestone mountains. There are a variety of well-developed tourism services in Vang Vie

ng and a wide range of accommodations. Water sports such as kayaking and tubing are popular and rock climbing is also a growing pastime. Vang Vieng also offers some peaceful tourist spots, which include 16th-17th century monasteries as well as small Hmong villages.

วังเวียง

วังเวียงได้ชื่อว่าเป็น กุ้ยหลิน แห่งลาว ด้วยทัศนียภาพของภูเขาหินสู

งใหญ่สลับซับซ้อนที่ตั้งตระ

หง่านเป็นฉากหลังของท้องทุ่

งนาที่ราบและสายน้ำไหลผ่าน เมืองเล็กๆแห่งนี้จุงเป็นจุ

ดหมายปลายทางของนักเที่ยวที

่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย

สู่ความสงบ มีถ้ำใหญ่น้อยมากมายเป็นสถา

นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ย

วต่าง ๆ ทั้งการพายเรือ การปีนหน้าผา ล้วนมีพร้อมไว้ต้อนรับนักท่

องเที่ยว

LUANG PRABANG

Situated in the centre of northern Laos, Luang Prabang is classified as a UNESCO World Heritage Site for its outstanding cultural, historic and architectural values and its harmonious relationship between the natural and man-made environment. In the 14th century, King Fa Ngum founded the first Lao Kingdom, the Lane Xang. Luang Prabang remained the capital of Lane Xang until 1565 when

the capital was moved to Vientiane. It remained as the country’s spiritual and religious centre up until today.

หลวงพระบาง

เมืองมรดกโลกที่ถูกขึ้นทะเบ

ียนโดยองค์การยูเนสโก้ ที่มีความสำคัญในเชิงประวัต

ิศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมดั้งเดิม และ ความผสมผสานกันอย่างลงตัวขอ

งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

ถูกสร้างขึ้นภายหลัง เมืองหลวงเก่าของลาวนี้ เปรียบเสมือนพิพิธพันธ์มีชี

วิต กล่าวคือ การมองเห็นผ่านรูปภาพไม่สาม

ารถเทียบได้กับการไปสัมผัสด้

วยตาตัวเองสักครั้ง

XIENG KHOUANG
Xieng Khouang is home to the ‘Plain of Jars’, the prehistoric stone megaliths which attracts thousands of tourists to the province every year. The Lao government is currently finalising an application to the World Heritage Committee to consider listing the Plain of Jars as another World Heritage Monument, as the area is of significant archaeological importance.

เชียงขวาง

หนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์สำ

คัญทางตะวันออกเฉียงเหนือข

องลาว มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ล

าวกำลังอยู่ในขั้นตอนการขอขึ้

นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่าง

ทุ่งไหหิน มีลักษณะเป็นเนินเขาเล็ก ๆ แผ่

ขยายกว้างออกไป บนเนินมีหินรูปทรงคล้ายไห บางใบคล้ายโอ่ง บางใบสูงใหญ่ ขนาดแต่ละใบกว้าง 1-2 เมตร ตั้งเรียงรายอยู่ทั่วบริเวณ

ขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น