หากคุณยังไม่เห็น ชื่อ อุปกรณ์ในรายการ ข้ามไปที่การเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Google
If your device calm is n’t listed, move on to changing your Google Account password .

support.google

เพลง บท 191 และ คํา อธิษฐาน .
Song 191 and concluding prayer .

jw2019

อย่าง ไร ก็ ตาม เนื่อง จาก เมอร์เคเตอร์ ได้ นํา ข้อ คัดค้าน ของ ลูเทอร์ เกี่ยว กับ การ ขาย ใบ ลด โทษ บาป ใน ปี 1517 ไป ใส่ ไว้ ใน หนังสือ เล่ม นี้ โครโนโลเกีย จึง ถูก ใส่ ไว้ ใน ราย ชื่อ หนังสือ ต้อง ห้าม ของ คริสตจักร คาทอลิก .
however, because Mercator had included in his book Luther ’ s protest against indulgences in 1517, Chronologia was put on the Catholic Church ’ s index of prohibited books .

jw2019

ใน บาง วัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรม ไทย ถือ ว่า เป็น การ เสีย มารยาท ที่ จะ เรียก ผู้ มี อายุ มาก กว่า โดย ไม่ มี คํานํา หน้า ชื่อ .
In some cultures, it is considered poor people manners to address a person older than oneself by his first name unless invited to do so by the older one .

jw2019

ช่วง ต้น เดือน มกราคม ปี 1944 จู่ ๆ ก็ มี การ พา ตัว เฟอร์ดินันด์ ไป ที่ ค่าย กัก กัน วึคท์ ใน ประเทศ เนเธอร์แลนด์ .
In early January 1944, Ferdinand was suddenly taken to a concentration camp in Vught, in the Netherlands .

jw2019

( พระ บัญญัติ 23:12-14 ) การ เอา ใจ ใส่ เรื่อง นี้ เป็น ประจํา ทุก วัน คง เป็น งาน ที่ น่า เหน็ด เหนื่อย เมื่อ นึก ถึง ขนาด ที่ ใหญ่ โต ของ ค่าย พัก แต่ การ ทํา เช่น นั้น คง ช่วย ป้องกัน โรค ต่าง ๆ เช่น ไข้ ไทฟอยด์ หรือ อหิวาตกโรค ได้ อย่าง แน่นอน .
( Deuteronomy 23:12-14 ) This must have been a boring job in view of the size of the camp, but it undoubtedly helped prevent such diseases as typhoid fever and cholera .

jw2019

ฉัน เป็น ผู้ หญิง คน แรก หลัง จาก ฮาวา ที่ มี ชื่อ บันทึก ใน คัมภีร์ ไบเบิล .
I was the first base woman after Eve to be named in the Bible .

jw2019

หากใช้ตัวเลือกนี้ กล้องควรจะเชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตอนุกรมตัวใดตัวหนึ่ง ( รู้จักกันใน ชื่อ พอร์ต COM บนระบบวินโดว์ส ) ก่อนแล้ว
If this option is checked, the camera would have to be connected one of the serial ports ( known as COM in Microsoft Windows ) in your computer

KDE40.1

เราจะไปถึง ค่าย ของเมมนอนตอนคํ่า
We can reach Memnon ‘s encampment by nightfall .

OpenSubtitles2018.v3

นัก เรียน ได้ รับ การ สนับสนุน ให้ ทํา ตาม สิ่ง ที่ เพลง สรรเสริญ บท 117 ได้ กล่าว ไว้ โดย กระตุ้น ผู้ อื่น ให้ “ สรรเสริญ พระ ยะโฮวา. ”
The students were encouraged to fulfill what Psalm 117 says by urging others to “ Praise Jah. ”

jw2019

บาง เพลง เช่น เพลง ที่ เกี่ยว ข้อง กับ ความ รัก ซึ่ง เป็น ผล อย่าง หนึ่ง แห่ง พระ วิญญาณ เป็น เพลง ที่ กระทบ หัวใจ .
Some, such as those dealing with love, a yield of the liveliness, are heartfelt .

jw2019

เหยื่อ ชื่อ จาเร็ด ดรูวส์ เขาเป็นลูกจ้างรายวัน
The victim ‘s name is Jared Drew .

OpenSubtitles2018.v3

แต่ มี เพียง ไม่ กี่ คน ที่ ลง ลายมือ ชื่อ .
But few signed .

jw2019

มี หลักฐาน อะไร พิสูจน์ ว่า เพลง ไพเราะ ของ กษัตริย์ ซะโลโม เป็น ส่วน แห่ง สารบบ พระ คัมภีร์ ?
What evidence is there for the Song of Solomon ’ randomness canonicity ?

jw2019

และมันเริ่มต้นกับนักเรียนของผม ชื่อ นิค
And it begins with my student Nick .

ted2019

เธอ บังเอิญ เดิน เข้า ไป ใน นา ข้าวของ ชาย คน หนึ่ง ชื่อ โบอัศ เจ้าของ ที่ ดิน ผู้ มั่งคั่ง และ เป็น ญาติ กับ อะลีเมะเล็ค สามี ที่ เสีย ชีวิต ไป แล้ว ของ นาอะมี .
She chanced upon the fields of a man named Boaz, a affluent landowner and a relative of Naomi ’ s dead conserve, Elimelech .

jw2019

แจ๊คเป็น ชื่อ ที่ดี
Jack ‘s a beneficial name .

OpenSubtitles2018.v3

ฉัน ชื่อ เจนิส ฮอกค์ มาจากศูนย์ ปฎิบัติการเฉพาะกิจโมเสค
I’m Agent Hawk with the Mosaic Task Force .

OpenSubtitles2018.v3

เพลง นี้ประกอบหนังเรื่องอะไรครับ
This song appeared in which movie ?

OpenSubtitles2018.v3

“ ให้ เรา ถวาย เครื่อง บูชา ผ่าน ทาง พระ เยซู เสมอ ซึ่ง ก็ คือ คํา สรรเสริญ พระเจ้า เป็น คํา พูด ที่ ออก จาก ปาก เรา ซึ่ง ประกาศ ชื่อ ของ พระองค์ อย่าง เปิด เผย ” —ฮบ .
“ Let us always offer to God a sacrifice of praise, that is, the fruit of our lips that make public announcement to his name. ” —Heb .

jw2019

เพลง หลักหลาย ๆ ท่อนที่ถูกทําซ้ํา ๆ ในรูปแบบที่คาดเดาได้กลายเป็น เพลง
multiple themes repeated in a predictable form create a birdcall .

ted2019

ถ้าเธออยากได้คืน โทรหาฉัน เธอรู้ ชื่อ ฉันแล้วนี่
You already know my number .

OpenSubtitles2018.v3

หาก คุณ แวะ ที่ โรง พยาบาล หมอ คน หนึ่ง อาจ บอก คุณ ว่า มี คลินิก สอง สาม แห่ง ใน ค่าย ที่ รักษา โรค ทั่ว ไป ; กรณี ฉุกเฉิน และ คนไข้ อาการ หนัก ถูก แนะ ให้ ไป โรง พยาบาล .
If you stop at the hospital, one of the doctors might tell you that there are a few clinics in the camp where general cases are treated ; emergencies and severe cases are referred to the hospital .

jw2019

แคริลเลียน และ หอ ระฆัง ที่ แคนเบอร์รา เมือง หลวง ของ ออสเตรเลีย เป็น ของ ขวัญ ครบ รอบ 50 ปี ซึ่ง รัฐบาล ของ บริเตนใหญ่ มอบ ให้ ใน ปี 1963 เพื่อ ระลึก ถึง การ วาง ราก และ ตั้ง ชื่อ เมือง นี้ เมื่อ 50 ปี ก่อน .
The bell ringing and chime tower at Canberra, Australia ’ randomness capital, was a jubilee endow from the politics of Great Britain in 1963 to commemorate the establish and naming of the city 50 years earlier .

jw2019

บาง คน มี พรสวรรค์ ร้อง เพลง ด้วย น้ํา เสียง ที่ ไพเราะ มาก ๆ .
some people are gifted with a ticket scorch voice.

jw2019

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น